De visie van Joepiejoep op de ontwikkeling van kinderen

 

De ontwikkeling van het kind verloopt door een voortdurende interactie tussen ouders (volwassenen), kind en de omgeving, waarbij het kind zelf een actieve inbreng heeft. Aanvankelijk brengt het kind zijn aangeboren eigenschappen (constitutie, temperament) mee en de ouder (volwassene) zijn of haar aangeboren eigenschappen plus de levenservaring tot nu toe. Hoe langer zij met elkaar omgaan, des te meer ervaring zich met elkaar verweeft met die aanvankelijke inbreng. Niet alleen het samenspel tussen ouder en kind, maar ook de leefsituatie waarin beiden zich bevinden speelt een rol.

Kinderdagverblijf Joepiejoep biedt dagopvang in groepsverband. Wij streven naar een balans in de groep, in de zin van het algemeen belang en de belangen en behoeften van het individuele kind. Elk kind is uniek in aanleg en aard. Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. Joepiejoep heeft respect voor de eigenheid van ieder kind en de gezinssituatie en probeert hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Wij streven naar het creëren van een situatie waarin het kind zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen in een omgeving die stimuleert. Hierbij spelen veiligheid, gezelligheid, grenzen zoeken en stellen, regels en geborgenheid een grote rol. Joepiejoep biedt een gestructureerde aanpak waarbij overdracht van waarden en normen, naarmate het kind ouder wordt een steeds belangrijker factor wordt in de handelswijze.

Aandacht, hulp, begeleiding en liefde zijn nodig om het kind lichamelijk weerbaar en geestelijk zelfstandig te laten worden. Ieder kind moet in het ontwikkelen van zijn mogelijkheden en talenten worden begeleid en ondersteund. Daarbij moet men rekening houden met de eigenheid van elk kind. In elke ontwikkelingsfase heeft het kind recht op respect voor wat het is en al kan. Er moet niet naar een vooropgezet einddoel gestreefd en gevormd worden. Een veilige gehechtheid is de basis voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Een goed voorbeeld en duidelijkheid in spreken en handelen is belangrijk voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Het basisvertrouwen is nodig om het kind zich veilig te laten voelen zodat het onbevangen de wereld kan gaan ontdekken.

Om naar onze visie te kunnen handelen is een goede communicatie en informatieoverdracht tussen ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerksters van groot belang. Van de ouders/verzorgers moeten wij alle relevante informatie van het kind ontvangen. De informatieoverdracht gebeurt bij het intakegesprek en bij het halen en brengen van het kind en tussentijds, indien noodzakelijk.

 

 

Doelstelling van Kinderdagverblijf Joepiejoep

 

 

De doelstelling van Kinderdagverblijf Joepiejoep is het bieden van kwalitatief hoogwaardige dagopvang aan kinderen, in de leeftijdscategorie vanaf zes weken tot vier jaar. Het belangrijkste uitgangspunt is een kindgerichte benadering die zoveel mogelijk het verlengde van de thuissituatie beoogt. Veiligheid, geborgenheid en vertrouwen zijn daarom ook basisvoorwaarden. Het accent vanuit Joepiejoep ligt op de opvoedende en verzorgende aspecten.

 

Kinderdagverblijf Joepiejoep biedt voor iedere leeftijdscategorie speelgelegenheid en speelgoed in een stimulerende omgeving welke positief bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind in de algemene zin. In de speciaal hiervoor ingerichte ruimtes kan vrijuit gespeeld worden. Bovendien is er volop gelegenheid om samen te zingen, te lezen en te knutselen. Daarnaast zijn er ook rustige speelhoekjes gecreëerd zodat het kind leert in groepsverband activiteiten te doen maar ook individueel. De slaapkamers zijn apart van de groepsruimtes en bieden een rustige slaapgelegenheid aan de kinderen.

 

Kinderdagverblijf Joepiejoep is geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.30 uur tot 18.00 uur, waarbij in overleg iets ruimere openingstijden mogelijk zijn. We zijn gesloten op feestdagen en tussen oud en nieuw hier om een tekst te typen.